ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของเทศบาลต าบลบาลอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา ประจ าปงงบประมา 56 4 รอบ เดือน ( 1 ตุลาคม 56 3 - 31 มีนาคม 56 4 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
21 มี.ค. 2564
2 บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลบาลอประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
31
10 ก.ค. 2563
3 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของเทศบาลตาบลบาลอ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
33
01 เม.ย. 2563
4 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของเทศบาลต าบลบาลอ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
03 ต.ค. 2561
5 ข้อมูลเชิงสถิตีเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
36
03 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1