ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกอบต.และสมาชิกสภาอบต.
  รายละเอียด : แจ้งประชาชนชาวตำบลบาลอทุกท่าน ที่มีสิทธิเลือกตั้งนายกอบต. และสมาชิกสภาอบต. แจ้งความประสงค์เพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2552 โดยนำหลักฐานดังนี้ คือ 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 941 คน