ระเบียบข้อกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เรื่อง : ระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 260 คน