ระเบียบข้อกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เรื่อง : ระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉ3) พ.ศ. 2561
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 214 คน