ระเบียบข้อกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เรื่อง : ระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ของ อปท พงศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 256 คน