ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับแสดงความจำนงขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่)
  รายละเอียด : ขอเชิญชวนชาวตำบลบาลอ รับแสดงความจำนงขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุซึ่งมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2552 (เกิดก่อนวันที่ 30 กันยายน 2492) โดยยื่นแสดงความจำนงได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ ระหว่างวันที่ 31สิงหาคม - กันยายน 2552 ในเวลาราชการ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 512 คน