ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลบาลอ จึงขอประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 59 คน