แผนพัฒนาท้องถิ่น
เรื่อง : แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
  รายละเอียด :

 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ของเทศบาลตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 274 คน