ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศแผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลบาลอ  ได้อนุมัติแผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ตามแบบ  ผด.2  เพื่อจะได้ทราบขั้นตอนการดำเนินงานในการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546      จึงประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 193 คน