ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  รายละเอียด : ขอเชิญชวนชาวตำบลบาลอ ยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2552 ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ในวัน เวลา ราชการ โดยแยกรายการชำระ ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ชำระภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 2. ภาษีป้าย ให้ชำระภายในวันที่ 31 มีนาคม 2552 3. ภาษีบำรุงท้องที่ ให้ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2552
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มกราคม. 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 415 คน