ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเวทีประชาคม ประจำปี 2553
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จะจัดประชุมเวที ประชาคม ประจำปี 2553 ขึ้น ในวันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดังนั้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับข้อเสนอความต้องการจากประชาชนจริง จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเวทีประชาคม และเสนอความคิดเห็นและความต้องการของชุมชนของท่าน ได้ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 442 คน