ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รณรงค์การป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานประกอบการ
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ รณรงค์ให้ปี 2553 เป็นปีแห่งการป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานประกอบการ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดโครงการ ปี 2553 เป็นปีแห่งการรณรงค์ เพื่อการป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานประกอบการ ในอันที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการให้เป็นแนวทางเดียวกัน องค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ จึงขอแจ้งให้หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ร่วมสนับสนุนการดำเนินการทั้งการให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เกี่ยวกับความสำคัญของการติดตั้งอุปกรณ์และระบบเตือนภัยในบ้านเรือนและสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย รวมถึงรณรงค์ให้บ้านเรือน สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ติดตั้งอุปกรณ์และระบบเตือนภัย เพื่อลดความสูญเสียจากอัคคีภัย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 510 คน