ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเรื่อง เงินประกันสัญญา
  รายละเอียด :

ตามที่  เทศบาลตำบลบาลอ  ได้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้วางเงินประกันสัญญามาถอนหลักประกันสัญญาคืนภายใน  15  วัน  นับตั้งแต่วันที่  7  กรกฎาคม  2558  จำนวน  3  ราย  ดังนี้

1. ร้าน เอ็ก ซี เอ๊กซ์ คอมพิวเตอร์แอน์เซอร์วิส 

2. ร้าน 372 ออร์กาไนซ์ 

3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด  อิคลาส  เอ็นจิเนียริ่ง 

บัดนี้  ครบกำหนดระยะเวลาตามหนังสือแจ้งดังกล่าวแล้ว  ผู้วางเงินประกันสัญญาไม่มาขอรับเงินคืน  เทศบาลตำบลบาลอ  ได้นำเงินประกันสัญญาดังกล่าว  เป็นเงินจำนวน  26,580.00  บาท  (เงินสองหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  เข้าเป็นเงินรายได้ของเทศบาลตำบลบาลอ 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 158 คน