ระเบียบข้อกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เรื่อง : ีระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ของ อปท. พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  รายละเอียด :

 ีระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ของ อปท. พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 214 คน