ระเบียบข้อกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เรื่อง : ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  รายละเอียด :

 ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 199 คน