ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)
  รายละเอียด :

ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ สรรหาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) จำนวน 5 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าไปดูแลช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแลและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ โดยให้ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวและชุมชนได้อย่างปกติสุข

ผู้ใดสนใจ  สามารถสมัครหรือติดต่อได้ที่ ห้องสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โทร. 073-254188 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เว้นวันหยุดราชการ 

หลักฐานการสมัคร ดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ

3. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

อนึ่ง ผู้สมัครต้องมีใจรักในงานที่ทำ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 530 คน