ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญเข้าร่วมประชุมเวทีประชาคม ประจำปี 2554
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ  ดำเนินการจัดเวทีประชาคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2555-2557 ในวันที่  11  พฤษภาคม  2554  เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องโสตวิทยาลัยการอาชีพรามัน  ตำบลบาลอ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา ดังนั้น เพื่อให้การจัดประชุมเวทีประชาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  องค์การบริหารส่วนตำบลบาลอจึงขอเชิญท่านและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ โดยพร้อมเพรียงกัน...

อย่าลืมเข้าร่วมนะค่ะ... เพราะทุกข้อเสนอและความคิดเห็นของท่าน  จะเป็นการบริหารตำบล   บาลอให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 484 คน