ระเบียบข้อกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เรื่อง : ข้อบังคับเทศบาลต าบลบาลอ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลต าบลบาลอ
  รายละเอียด :

 ข้อบังคับเทศบาลต าบลบาลอ
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลต าบลบาลอ
  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มกราคม. 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 216 คน