งานบริหารงานบุคคล
เรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ครึ่งปีแรก (ครั้งที่ 1) ประจาปีงบประมาณ 2563
  รายละเอียด :

 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ครึ่งปีแรก (ครั้งที่ 1) ประจาปีงบประมาณ 2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 170 คน