งานบริหารงานบุคคล
เรื่อง : รายงานการด าเนินงาน นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2562
  รายละเอียด :

 รายงานการด าเนินงาน นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2562 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 171 คน