คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง : หลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงตั้ง พนักงานสวนตําบลให ดํารงตําแหนง ในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
  รายละเอียด :

 หลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงตั้ง พนักงานสวนตําบลให ดํารงตําแหนง ในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 174 คน