ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบาลอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... ดาวน์โหลดเอกสาร
48
10 พ.ค. 2565
2 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
17
10 พ.ค. 2565
3 เกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย "ด้านพืช" จากเหตุอุทกภัย (น้ำท่วม) สามารถแจ้ง​ขอรับการช่วยเหลือ​ได้ที่สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​รามัน ดาวน์โหลดเอกสาร
36
11 มี.ค. 2565
4 สาระความรู้ เรื่อง ภาษีป้าย
37
21 ก.พ. 2565
5 ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
05 ม.ค. 2565
6 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
05 ม.ค. 2565
7 ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
04 ม.ค. 2565
8 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
04 ม.ค. 2565
9 รายชื่อผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงในตำบลบาลอ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
01 พ.ย. 2564
10 ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
07 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31