คู่มือประชาชน
ลำดับ กระบวนงาน อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
36
01 ต.ค. 2562
2 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
49
01 ต.ค. 2562
3 การลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
01 ต.ค. 2562
4 การลงทะเบียนและยื่นลงทะเบียนผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
01 ต.ค. 2562
5 การขอใช้บริการน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
36
16 ก.ค. 2558
6 การขอรับใบอนุญาติดำเนินกิจการ รับทำ การเก็บขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกุูลหรือมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
34
16 ก.ค. 2558
7 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
16 ก.ค. 2558
8 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา21 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
16 ก.ค. 2558
9 การขออนุญาต รื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
16 ก.ค. 2558
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชย์กิจ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
34
16 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2