คู่มือประชาชน
ลำดับ กระบวนงาน อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือประชาชน เรื่อง "การขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (เพื่อทำกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ)" ดาวน์โหลดเอกสาร
34
14 เม.ย. 2565
2 คู่มือการรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
495
01 ต.ค. 2562
3 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
506
01 ต.ค. 2562
4 การลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
512
01 ต.ค. 2562
5 การลงทะเบียนและยื่นลงทะเบียนผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
507
01 ต.ค. 2562
6 การขอใช้บริการน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
494
16 ก.ค. 2558
7 การขอรับใบอนุญาติดำเนินกิจการ รับทำ การเก็บขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกุูลหรือมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
494
16 ก.ค. 2558
8 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
504
16 ก.ค. 2558
9 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา21 ดาวน์โหลดเอกสาร
473
16 ก.ค. 2558
10 การขออนุญาต รื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 ดาวน์โหลดเอกสาร
481
16 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3