คู่มือประชาชน
ลำดับ กระบวนงาน อ่าน วันที่สร้าง
11 การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
161
16 ก.ค. 2558
12 การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
171
16 ก.ค. 2558
13 การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
162
16 ก.ค. 2558
14 การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
168
16 ก.ค. 2558
15 การชำระภาษีตามอัตราค่าตอบแทนการอนุญาตดูดทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
169
16 ก.ค. 2558
16 การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
168
16 ก.ค. 2558
17 การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
162
16 ก.ค. 2558
18 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
160
16 ก.ค. 2558
19 การลงทะเบีนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
16 ก.ค. 2558
20 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
167
16 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2