คู่มือการปฏิบัติงาน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำและการขุดลอกร่องน้ำขนาดเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
31
15 ต.ค. 2564
2 วิธีทำ EM Ball บำบัดน้ำเสีย ดาวน์โหลดเอกสาร
11
30 ม.ค. 2564
3 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
474
15 มิ.ย. 2563
4 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
488
01 ต.ค. 2562
5 หลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงตั้ง พนักงานสวนตําบลให ดํารงตําแหนง ในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
486
01 ต.ค. 2562
6 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
479
01 ต.ค. 2562
7 คู่มือปฏิบัติงานตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
463
23 ก.ค. 2562
8 คู่มือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
460
23 ก.ค. 2562
9 คู่มือปฏิบัติงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
461
23 ก.ค. 2562
10 คู่มือปฏิบัติงานการจัดตั้งสภาเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
462
23 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2