งานบริหารงานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
31 ต.ค. 2565
2 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ เทศบาลตำบลบาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
31 ม.ค. 2565
3 รายงานการดำเนินงาน นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
31 ต.ค. 2564
4 รายงานการด าเนินงาน นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
468
02 ต.ค. 2564
5 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ใช้บังคับในเทศบาลตำบลบาลอ ในปี พ.ศ. 2565 : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร
36
01 ต.ค. 2564
6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ใช้บังคับในเทศบาลตำบลบาลอ ในปี พ.ศ. 2565 : การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร
34
01 ต.ค. 2564
7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ใช้บังคับในเทศบาลตำบลบาลอ ในปี พ.ศ. 2565 : การพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร
31
01 ต.ค. 2564
8 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ใช้บังคับในเทศบาลตำบลบาลอ ในปี พ.ศ. 2565 : การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร
31
01 ต.ค. 2564
9 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ใช้บังคับในเทศบาลตำบลบาลอ ในปี พ.ศ. 2565 : การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
01 ต.ค. 2564
10 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการฯ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
27 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2