งานบริหารงานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการด าเนินงาน นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
02 ต.ค. 2564
2 นโยบายและกลยุทธ์ ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
61
01 ต.ค. 2562
3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ครึ่งปีแรก (ครั้งที่ 1) ประจาปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
01 ต.ค. 2562
4 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
01 ต.ค. 2562
5 การสร้างขวัญ กาลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตาบลบาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
01 ต.ค. 2562
6 นโยบายและกลยุทธ์ ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
41
01 ต.ค. 2562
7 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตาบลบาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
01 ต.ค. 2562
8 รายงานการด าเนินงาน นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
01 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1