การให้การบริการในรูปแบบออนไลน์ ( E-Service )
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
03 ม.ค. 2562
2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
03 ม.ค. 2562
3 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
03 ม.ค. 2562
4 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
03 ม.ค. 2562
5 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
03 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1