ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
01 ต.ค. 2563
2 แผนเผชิญเหตุ อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
14 ก.ย. 2563
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
15 ต.ค. 2562
4 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็ปไซต์ของเทศบาลต าบลบาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
191
05 ม.ค. 2562
5 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
168
03 ม.ค. 2562
6 มาตรการการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
186
03 ม.ค. 2562
7 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลบาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
205
02 ม.ค. 2562
8 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลบาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
191
02 ม.ค. 2562
9 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลบาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
201
02 ม.ค. 2562
10 มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
197
02 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3