ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
174
28 ธ.ค. 2561
12 แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
182
27 ธ.ค. 2561
13 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
15 ธ.ค. 2561
14 มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
178
01 พ.ย. 2561
15 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
156
16 ต.ค. 2561
16 ประกาศเทศบาลต าบลบาลอ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
16 ต.ค. 2561
17 ประกาศเทศบาลต าบลบาลอ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
191
11 ก.ค. 2561
18 รายงานกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
187
02 เม.ย. 2561
19 การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลบาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
239
03 ม.ค. 2561
20 มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผละประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
233
03 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3