ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
04 ม.ค. 2565
2 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
27 ธ.ค. 2564
3 ประกาศผลการลดการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลบาลอ รอบ 12 เดือน กันยายน 63 - สิงหาคม 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
30 ก.ย. 2564
4 รายงานการตรวจสอบงบการเงินของ สตง.จังหวัดยะลา ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
496
28 ก.พ. 2564
5 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
501
04 ม.ค. 2564
6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
489
30 พ.ย. 2563
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
472
03 พ.ย. 2563
8 รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
499
20 ต.ค. 2563
9 รายงานตามข้อสังเกตุจากการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
522
25 ก.พ. 2563
10 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
531
06 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3