ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการตรวจสอบงบการเงินของ สตง.จังหวัดยะลา ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
28 ก.พ. 2564
2 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
04 ม.ค. 2564
3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
182
30 พ.ย. 2563
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
03 พ.ย. 2563
5 รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
20 ต.ค. 2563
6 รายงานตามข้อสังเกตุจากการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
25 ก.พ. 2563
7 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
230
06 พ.ย. 2562
8 บริการเก็บภาษีเคลื่อนที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
176
01 ต.ค. 2562
9 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
01 ต.ค. 2562
10 รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
01 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3