ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
01 ต.ค. 2562
12 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
30 ก.ย. 2562
13 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
209
30 ก.ย. 2562
14 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
08 มิ.ย. 2562
15 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อเทศบาลตำบลบาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
176
02 เม.ย. 2562
16 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
162
01 เม.ย. 2562
17 รายงานผล ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
167
01 เม.ย. 2562
18 รายงานผลการดำเนินรายไตรมาส รอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
06 ม.ค. 2562
19 รายงานผลข้อมูลสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลบาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
03 ม.ค. 2562
20 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
17 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3