มาตรฐานการให้บริการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็ปไซต์ของเทศบาลตาบลบาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
01 ต.ค. 2562
2 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตาบลบาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
01 ต.ค. 2562
3 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตาบลบาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
01 ต.ค. 2562
4 มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
50
01 ต.ค. 2562
5 แนวทำงำนปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
45
01 ต.ค. 2562
6 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลตาบลบาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
01 ต.ค. 2562
7 สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน ในเขตตำบลบาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
09 ม.ค. 2562
8 มาตราฐานการให้บริการของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
57
02 ต.ค. 2561
9 มาตรการ-ความ-โปร่งใส-เรื่อง-ผลประโยชน์ทับซ้อน-บาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
01 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1