ระเบียบข้อกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
31
07 เม.ย. 2565
2 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
33
07 เม.ย. 2565
3 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
488
28 ก.ค. 2563
4 ระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉ3) พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
539
02 ต.ค. 2562
5 บทบาท อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
511
01 ต.ค. 2562
6 กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
553
16 เม.ย. 2562
7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
546
03 ม.ค. 2562
8 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
540
03 ม.ค. 2562
9 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
555
03 ม.ค. 2562
10 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
564
03 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4