ระเบียบข้อกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
28 ก.ค. 2563
2 ระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉ3) พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
02 ต.ค. 2562
3 บทบาท อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
192
01 ต.ค. 2562
4 กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
230
16 เม.ย. 2562
5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
03 ม.ค. 2562
6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
213
03 ม.ค. 2562
7 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
03 ม.ค. 2562
8 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
235
03 ม.ค. 2562
9 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
03 ม.ค. 2562
10 ระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
18 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3