ระเบียบข้อกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ดาวน์โหลดเอกสาร
277
11 พ.ย. 2561
12 ระเบียบกรทรวงฯ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉ 2) พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
02 ต.ค. 2561
13 ระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ของ อปท พงศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
02 ต.ค. 2561
14 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
24 ก.พ. 2561
15 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
195
03 ม.ค. 2561
16 ข้อบังคับเทศบาลต าบลบาลอ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลต าบลบาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
208
03 ม.ค. 2561
17 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
245
03 ม.ค. 2561
18 ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
247
04 ธ.ค. 2560
19 กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อปท ดาวน์โหลดเอกสาร
197
02 ต.ค. 2560
20 พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
02 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3