ระเบียบข้อกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
02 ต.ค. 2560
22 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
211
02 ต.ค. 2560
23 ีระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ของ อปท. พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
206
02 ต.ค. 2560
24 ระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
200
02 ต.ค. 2560
25 ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
192
02 ต.ค. 2560
26 ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท. พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
203
02 ต.ค. 2560
27 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
223
23 ส.ค. 2560
28 พรบ.พัสดุ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
24 ก.พ. 2560
29 แผนผัง ขั้นตอนการเข้ารับบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
318
03 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3