QRCODE : WWW.BALOR.GO.TH
1 มิ.ย.52
 
นายอับดุลซูกูร ซายากะ
นายกเทศมนตรีตำบลบาลอ
โทร. 08 4965 8181
นายสะอารี ยะมาเร็ง
รองนายกเทศมนตรีตำบลบาลอ
โทร. 08 6287 9161
นายอาหะมะ ดอละ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบาลอ
โทร. 08 9299 9562
นายสุเบตร์ หวันหมาน
เลขานุการนายกฯ
โทร. 08 2266 7033
นายนาแซ ตอแลมา
ที่ปรึกษานายกฯ
โทร. 06 3064 6340