QRCODE : WWW.BALOR.GO.TH
1 มิ.ย.52
 
นายอับดุลซูกูร ซายากะ
นายกเทศมนตรีตำบลบาลอ
นายสะอารี ยะมาเร็ง
รองนายกเทศมนตรีตำบลบาลอ
นายอาหะมะ ดอละ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบาลอ
นายสุเบตร์ หวันหมาน
เลขานุการนายกฯ
นายนาแซ ตอแลมา
ที่ปรึกษานายกฯ