QRCODE : WWW.BALOR.GO.TH
1 มิ.ย.52
 
สำนักปลัดเทศบาล
นายนุอ์มาน แวกาจิ
ปลัดเทศบาลตำบลบาลอ
นางสาวพานะ เต๊ะ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวกิตสุกานต์ จันทร์ฉาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายญานพล สังขรัตน์
นิติกรปฏิบัติการ
นางณัฎฐา สุวรรณกายี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นายสุกัลย์ วิสมิตะนันทร์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายอับดุลรอมัน เดะแอ
พนักงานสูบน้ำ (ถ่ายโอน) ลูกจ้างประจำ
นางสาวนูรียะห์ ตอแลมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายการียา กะดะแซ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวย๊ะฮานี หะเล๊าะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายรอซาลี กายง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายรูยานี อุมามาวัด
คนงานทั่วไป
นายมะ ดาระปุปิ
นักการภารโรง