QRCODE : WWW.BALOR.GO.TH
1 มิ.ย.52
 
สำนักปลัดเทศบาล
นายนุอ์มาน แวกาจิ
ปลัดเทศบาลตำบลบาลอ
โทร. 09 2463 3221
นางสาวพานะ เต๊ะ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 08 9299 9433
นางสาวกิตสุกานต์ จันทร์ฉาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสุกัลย์ วิสมิตะนันทน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางณัฎฐา สุวรรณกายี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุมัยย๊ะ ดามะยะ
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวปาริฉัตร นิลโมจน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายอับดุลรอมัน เดะแอ
พนักงานสูบน้ำ (ถ่ายโอน) ลูกจ้างประจำ
นางสาวนูรียะห์ ตอแลมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายการียา กะดะแซ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวย๊ะฮานี หะเล๊าะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายรอซาลี กายง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายรูยานี อุมามาวัด
คนงาน
นายมะ ดาระปุปิ
ภารโรง