QRCODE : WWW.BALOR.GO.TH
1 มิ.ย.52
 
กองช่าง
นายมัสลัน แวสีลา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 08 9870 9358
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นางสาวฟัตฮียะห์ เจ๊ะสะแม็ง
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
นายมะสุกรี ดอละ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายกูฮามานุน แวบีมอ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นางสาวนูรีตา มะดะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวนัยนา นะดารานิง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอับดุลรอฮิง โซะหะมะ
คนงานทั่วไป
นายอาซิ มะระเปะ
คนงานทั่วไป