QRCODE : WWW.BALOR.GO.TH
1 มิ.ย.52
 
กองการศึกษา
นางสาวพานะ เต๊ะ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 08 9299 9433
นายซอฟวัน หะมะ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางรอฟีอา ประดู่
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวฟารีด๊ะ รอแม
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวฟาดีล๊ะ เจ๊ะนิ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางซาฟีนี เดะแอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวนูรีดา แวดอเลาะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวซัยตุน ยุนุ๊
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางสาวฟาอีสะห์ กูมอ
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นายพาดีลี มะ
ผู้ช่วยครู(ปฐมวัย)
นางสาวฮันจีเรีย หะยีอีแต
ผู้ช่วยครู(ปฐมวัย)
นายรอเซะ แกซิ
คนสวน
นายหาซัน หะยีเซ็ง
ภารโรง