QRCODE : WWW.BALOR.GO.TH
1 มิ.ย.52
 
การขับเคลื่อนหน่วยงาน
       เทศบาลตำบลบาลอ จะอาศัยวิสัยทัศน์, พันธกิจ,จุดมุ่งหมายในการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่นใน การขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งมีเนื้อหาสาระสำคัญดังนี้
 
   
วิสัยทัศน์
    
"ตำบลบาลอน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง"
 
พันธกิจของตำบล
 

1. ส่งเสริมการจัดระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการและแหล่งน้ำ
2. ส่งเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้ และเป็นชุมชนที่เข้มแข็งโดยให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและความสงบเรียบร้อย
4. ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของประชาชน สมาชิก และบุคลากร ในทต. ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน และร่วมกันกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา
5. ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้และใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

   
แนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลบาลอ

         1. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
     วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการศึกษา สุขภาพอนามัยดียิ่งขึ้น
3. เพื่อให้ประชาชนมีร่างกายที่แข็งแรง
4. เพื่อส่งเสริมการสงเคราะห์สวัสดิการสังคมและการนันทนาการ
     เป้าหมาย
1.ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการครองชีพและพึ่งตนเองได้
2. ประชาชนมีการดำรงชีวิตและการพัฒนาที่ดีขึ้น
3. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงปราศจากโรคติดต่อต่าง ๆ
4. ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
     แนวทางการพัฒนา
1. การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
2. การส่งเสริมสวัสดิการสังคม
3. การส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ
4. การส่งเสริมการสาธารณสุข
5. การส่งเสริมการกีฬาและพักผ่อนหย่อนใจ


        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่
     วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีถนน/สะพานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอตามความต้องการ
2. เพื่อให้มีระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ครอบคลุมทุกครัวเรือน
3. เพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอตลอดปี
4. เพื่อจัดให้มีบริการสาธารณูปการด้านต่างๆ และการวางผังเมืองเป็นระเบียบครอบคลุมทุกครัวเรือน
     เป้าหมาย
1. การคมนาคมขนส่งผลผลิตการเกษตรและสัญจรไปมามีความสะดวก
2. ทุกครัวเรือนมีระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ทุกครัวเรือน ทุกพื้นที่
3. ทุกครัวเรือนมีน้ำอุปโภค บริโภค เพื่อการเกษตรตลอดปี
4. มีการบริการด้านสาธารณูปการด้านต่างๆ การวางระบบผังเมือง ทุกพื้นที่
     แนวทางการพัฒนา
1. การส่งเสริมการพัฒนาด้านคมนาคม
2. การส่งเสริมการพัฒนาด้านการจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3. การส่งเสริมการพัฒนาด้านการวางผังเมืองและควบคุมอาคาร


        3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม
     วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบาลอ
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบาลอมีประสิทธิภาพ
2. เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาในท้องถิ่น
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและภูมิปัญญาในท้องถิ่น
     เป้าหมาย
1. ประชาชนได้รับการบริการที่ดีจาก ทต.
2. บุคลากรของ ทต. มีการประสานและมีส่วนร่วมมากขึ้น
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา เพื่อชักจูงให้ประชาชนมีจริยธรรมที่ดี
4. อนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาในท้องถิ่น
     แนวทางการพัฒนา
1. การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
2. การส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์
3. การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น


        4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย
     วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล
2. เพื่อจัดการป้องกันและเตรียมความพร้อมของประชาชนจากสาธารณภัย
3. เพื่อให้ประชาชนรู้จักการรักษาความสงบในชุมชนตนเอง
4. เพื่อให้ตำบลปลอดยาเสพติด
     เป้าหมาย
1. ประชาชนสามารถตรวจสอบและร่วมพัฒนาตำบลตรงปัญหาที่แท้จริง
2. ทำให้ชุมชนมีความปลอดภัย
3. ปัญหายาเสพติดลดลง
     แนวทางการพัฒนา
1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย